-   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  
            ประจำปีการศึกษา 2561

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี