- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
   - แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา
   - แบบบันทึกประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา
   - แบบบันทึกการให้ปากคำและสารภาพการกระทำผิด
   - แบบบันทึกรายงานตัวการปรับพฤติกรรม
   - หนังสือเชิญผู้ปกครอง
   - แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   - แบบขออนุญาตเข้าเรียนสาย
   - แบบขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
  -  บันทึกการขออนุญาตไว้ผมยาว
  -  แบบขอมีบัตรลงเวลาเรียน

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี