Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

056-293056

Email Us

namhom.ac.th@gmail.com

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

ขอแสดงความยินดี กับคณะครูทั้ง 8 ท่าน ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญ ตามหลักเกณฑ์
ว 9/2564

Image

+
Image

+
Image

+
Image

+
Image

+
Image

+
Image

+
Image

+

ผลงานนักเรียน

Image

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

สรุปกิจกรรมนักเรียน

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑ - ม.๓านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

+
Image

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

อันดับที่ ๕ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๖

+
Image

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

+
Image

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Education Commission Quality Awards OBECQA ปี 2565 ✨ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA เป็นรางวัลที่จัดทำตามเกณฑ์รางวัลคุณกาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA สำหรับให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

+
Image

ขอเชิญร่วมบริจาค "ทุนการศึกษา"

+
Image

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ"

+

มาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

7 มาตรการเข้มงวด

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

น้ำหอมNEWs
ฉบับที่ 21น้ำหอมNEWs
ปีการศึกษา 2566

1403

จำนวนนักเรียน

คน

73

จำนวนบุคคลากร

คน

กิจกรรมโรงเรียน

Image

นักเรียนและคณะครูรว่มพิธีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2566

+
Image

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารรับการประเมินตามสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

+
Image

คณะครูและนักเรียนชั้น ม.1-3 ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

คณะครูเข้าร่วมอบรม Google sites E-Portfolio

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประกวดดนตรีรวมสมัย

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

คณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ประเมิน OBECQA

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนและคณะครู ร่วมกิจกิจวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารยินดีต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร

วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ (Furst Step) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้รับการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA รอบที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

คณะกรรมการตรวจเยียมจาก สพม.นครสวรรค์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษาคม พ.ศ.2566

+