Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

056-293056

Email Us

namhom.ac.th@gmail.com

คำขวัญ

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลงานนักเรียน

Image

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

สรุปกิจกรรมนักเรียน

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑ - ม.๓านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๔

+
Image

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

อันดับที่ ๕ เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง ลำดับที่ ๖

+
Image

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทอง

+
Image

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญเงิน

+
Image

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

เหรียญทองแดง

+
Image

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

+
Image

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

+
Image

มาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

Image

7 มาตรการเข้มงวด

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+
Image

6 มาตรการเสริม

+

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

น้ำหอมNEWs
ฉบับที่ 49น้ำหอมNEWs
ปีการศึกษา 2565

1298

จำนวนนักเรียน

คน

70

จำนวนบุคคลากร

คน

กิจกรรมโรงเรียน

Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารยินดีต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร

วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ (Furst Step) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้รับการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA รอบที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

+
Image

คณะกรรมการตรวจเยียมจาก สพม.นครสวรรค์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษาคม พ.ศ.2566

+